FORGOT YOUR DETAILS?

PRIVACYVERKLARING

versie mei 2019

Contactgegevens:
Anita warmerdam/ Yogafeeling
Hof van Loosduinen 5
2631WK Nootdorp
info@www.yogafeeling.nl
06-39417850

Parkeren: (kom indien mogelijk op de fiets)
Overdag ma-vrij: Van 8.00-12.00 uur: voor de yogastudio (zie bordjes bij de sloot)
Of een inrit eerder bij nr 91 (zie bordjes voor het hek)
Of bij de rotonde begin van de Hankweg op de parkeerplek van Renewi, stukje lopen!
Niet toegestaan is langs of aan einde in de bocht van de doorgaande Hankweg.

Avond ma-vrij. Van 18.00-22.00 uur: voor de yogastudio (zie bordjes bij de sloot)
Of voor alle bedrijven aan "onze kant" (nr 93-103)
Of schuin tegenover de studio, parkeervakken DoubleSport.
Of bij de rotonde begin van de Hankweg op de parkeerplek van Renewi, stukje lopen!
Niet toegestaan is langs of aan einde in de bocht van de doorgaande Hankweg.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Yogafeeling verwerkt je persoonsgegevens doordat je deelneemt aan (een van) onze lessen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam, telefoonnummer, e-mail adres en de les(sen) die je bij ons volgt.

Yogafeeling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Je voor- en achternaam: Omdat we jou moeten registreren als deelnemer en omdat de naam gekoppeld is aan de les(sen) die je bij ons volgt.
Telefoon nummer: Om de deelnemer te kunnen bereiken indien nodig voor wijzigingen in het rooster of vragen met betrekking tot deelname.
Emailadres: Om de deelnemer te kunnen informeren over de activiteiten en nieuwsbrieven te kunnen versturen. Afmelden voor de nieuwsbrief kan te allen tijde via de link onderaan de nieuwsbrief.

Yogafeeling bewaart de persoonsgegevens van elke deelnemer om inzicht te verkrijgen in de fluctuaties van de lessen om de bedrijfsvoering te kunnen optimaliseren.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Beter Buiten Sporten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van yogafeeling) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Yogafeeling deelt de gegevens met de volgende bedrijven.

Whatsapp – Contact met jou over bv. afmelding voor een les

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beter Buiten Sporten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@www.yogafeeling.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Yogafeeling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yogafeeling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@www.yogafeeling.nl

Yogafeeling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

TOP